آخرین اخبار

کشف راز دیگری از ایجاد ناهنجاری های جنین

متن اصلی سایت منبع خبر

تک سلول اولیه که سلول تخک انسان را تشکیل می دهد نیمی از کروموزوم هایش از پدر و نیمی از کروموزوم هایش از مادر آمده اند.

اما یک مطالعه که اخیرا نتایج آن گزارش شده است نشان می دهد که در مراحل اولیه تقسیم گاها برخی سلول ها همه کروموزوه های خود را از پدر یا مادر دریافت می کنند. به بیان دیگر جنینی با ژنوم ترکیبی تشکیل می گردد که این امر منجر به بروز ناهنجاری های متعدد می شود.

 

متن اصلی مطلب با جزییات بیشتر به زبان انگلیسی