آخرین اخبار

مغز مي تواند خاطرات بد را عامدانه پاك كند

در يك مطالعه كه نتايج آن در بولتن سيكونونيك چاپ شده است محققان كالج دارموث در نيوهامپشاير آمريكا دريافتند كه مغز انسان مي تواند به صورت عمدي مطالبي را كه نمي خواهد به ياد داشته باشد از حافظه پاك كند.